Endüstri tesislerinde, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması ile ilgili esaslar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-3’te belirtilmiştir. Bu çerçevede tesislerin emisyon ölçümlerinde kütlesel debi sınır değerlerini geçtiği veya 10 MW’ın üzerinde katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri kapsamına girdikleri durumlarda bacalarda sürekli emisyon ölçümü yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği, bacalarda konumlandırılmış olan sürekli emisyon ölçme ve izleme cihazları ile ilgili esasları düzenlenmektedir. Tebliğin yürürlük tarihi 12.10.2012 olması nedeniyle bu tarihten itibaren İşletmeler Tebliğde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelidir. Bu kapsamda ;

–          Tesisler “fizibilite raporu”nun hazırlatmak ve ve İl Müdürlüğüne onaylamak durumundadır.

–          Tebliğ yayınlanmadan önce tesiste kurulan ölçüm cihazları, Tebliğin 13. maddesinde belirtilen KGS1 özelliklerini sağlamıyor olsa dahi, fizibilite raporunun Valilik tarafından onaylanmasından sonra, sistemin KGS2 ve KGS3’deki yeterlilikleri sağlaması halinde kullanılabilir. Dolayısı ile Tebliğ yayım tarihinden önce kurulan cihazlara ait KGS1 sertifikasının olup olmadığı sorgulanmalıdır.

–          Cihazların kurulacağı bacalardaki çalışma platformu Tebliğin 10. Maddesinde belirtilen zorunluluklara uyumlu olmalıdır. (En az 5 m² olmak şartıyla genişliği, en az baca et kalınlığı dâhil baca yarıçapından 0,5 metre fazla olması, Her bir cihazın yerleştirileceği alanının taşıma yükü en az 400 kg olması gibi) Fizibilite raporu çalışma platformuna ait bilgiler de içereceği için, Tebliğe uyumlu olmaması durumunda Valilikçe onaylanmayacaktır.

–          Numune alma noktasının uygunluğu ile ilgili zorunluluklar Tebliğin 11.  Maddesinde verilmiştir. Numune alma noktasının beş hidrolik çap aşağıda ve homojen akışın başladığı yerin beş hidrolik çap yukarısında yeterince yüksek ve homojen gaz hızı olan bir yerde seçilmesi gerekmektedir.

–          Tebliğin 12. Maddesinde belirtilen numune alma sistemi, daha çok ekstraktif sistemlerden (Numunenin baca içerisinde örneklenerek analizöre taşındığı sistemler) bahsetmekte olup, toz ve hız ölçüm cihazları ekstraktif olmayan sistemlerdir.

–          Tebliğin 12. Maddesi nem ölçümlerini düzenlemektedir. Uygulamalarda bu ölçümlerin sürekli gerçekleştirilmesinin söz konusu olmayacağı öngörülmektedir.

–          Tebliğin 5.bölümde 3.seviye kalite güvence sistemi ile ilgili düzenlenmiş hususlar işletmecinin sorumluluğuna bırakılmıştır.

–          KGS2 ölçümleri kapsamında işlevsellik kontrollerinin yapılabilmesi için toz cihazı için doğrusallık ve optik hizalama aparatlarının bulunması gerekmektedir. Her ne kadar KGS2 ölçümleri ile ilgili hususlar yetkili laboratuvarlarca yerine getirilse de, İşletmelerin bahse konu aparatları temin etmesi tavsiye edilmektedir.

–          Tesislerde SEÖS’ten sorumlu bir kişi olmalı ve bu kişi Tebliğin 36. Maddesi kapsamında yer alan SEÖS dosyasını oluşturarak sürekli takibini sağlamalıdır.

–          Tebliğin 37. maddesi ile SEÖS’den alınan verilerin elektronik veri değerlendirme sistemine iletilmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi hususları düzenlenmiştir. Cihazlardan alınan verilerin bu madde kapsamında kontrolü sağlanmalıdır.

–          Tebliğin 38. maddesi ise SEÖS’ün çevrim içi izlenmesine yönelik hususları tanımlanmıştır.

 

Yasal Yükümlülüklerin en doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesini sağlayarak tüm çalışma hinterlandında çevresel değerlerin korunup geliştirilmesine katkı sağlamayı ilke edinen ARALCA, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında işletmelere katkı sağlama ve birlikte çözüm üretme anlayışını sürdürme kararlılığındadır.

 

 

Serhat KARADAYI

Çevre Yük. Müh. / Çevre Koordinatörü